254 resultaten
In dit kinderdienstencentrum worden in groepjes van maximaal 3 kinderen en minimaal 2 begeleiders EMB kinderen maximaal gestimuleerd in hun ontwikkeling. In het programma zijn vast logopedie en fysiotherapie opgenomen. De lokalen zijn zo groot dat rolstoelen en hulpmiddelen geen enkel bezwaar zijn. Dagprogramma: Belangrijk is de persoon, elk kind heeft een op hem of haar afgestemd programma waarbij de (leer)activiteiten/ontwikkeling echter wel in de groep plaats kunnen vinden. De mogelijkheid bestaat echter om ook buiten de groep te werken zoals bij de onderdelen educatie en ontwikkeling. Ook kinderen die door hun handicap meer rust nodig hebben kunnen op bepaalde momenten even buiten de groep zijn. Deze manier van werken maakt het mogelijk dat elk kind zich op zijn/haar manier thuis kan voelen en toch in contact komt met andere kinderen. Programma’s om vaardigheden te behouden en ontwikkelingsprogramma’s in welke vorm dan ook, worden per kind aangeboden en samen met de ouders vastgelegd in een zorgplan. Dit zorgplan wordt in overleg met de ouders en eventueel betrokken disciplines bijgesteld. Op deze manier kan het kind zijn aangeleerde vaardigheden behouden of zich maximaal ontwikkelen. Er is volop aandacht voor de begeleiding en, indien mogelijk, de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
Kindercentrum De Heukelom: Soms heeft een kind met een visuele en meervoudige beperking vanwege de jonge leeftijd extra begeleiding en ondersteuning nodig. Het Kindercentrum biedt deze behandeling en dagbesteding aan kinderen en jongeren van 0 t/m 20 jaar. Ieder kind heeft een individueel dagprogramma. Daarin wisselen rust en activiteit elkaar af.
Boek Spreekbeurt: Kinderboekje over Taco die ernstig meervoudig gehandicapt is en zijn broer Oscar die een spreekbeurt over hem houdt. Het boekje telt 40 pagina’s, is hardcover en voorzien van tientallen kleurenillustraties. Geschreven door: Annemies Gort Het boekje is te koop via de website van www.boekwinkeltjes.nl
Dit boek Ervaar het maar met… praktische vaardighedenis geschreven als aanvulling en uitbreiding van de methode ‘Ervaar het maar’. De uitgangspunten van de methode zijn hetzelfde en worden in deze aanvulling kort besproken. In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan een aanvulling met name gericht op jongeren en volwassenen. 
Het boek "Het hele Kind in beeld" is bedoelt voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen in het primair onderwijs. Een visie en holistische benaderingswijze om naar het totale kind te leren kijken. Hierbij krijgen alle ontwikkelingsgebieden zoals communicatie, persoonlijke en sociale ontwikkeling, motoriek, zintuigen en cognitie evenveel aandacht en voeding. Schrijfster: Thyra Koeleman. Dit boek is verkrijgbaar via de website Ervaar het maar.
De Sint Maartenschool is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. De school werkt intensief samen met het revalidatiecentrum van de St. Maartenskliniek. Het onderwijs op de St.Maartenschool sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en het biedt hen de uitdaging om zo ver als mogelijk te komen. Het aanbod is erg breed: van basisschoolleerstof tot leerstof voor zeer moeilijk lerende kinderen, verdeeld over 7 leerroutes binnen de school. De St.Maartenschool maakt deel uit van onderwijsgroep Punt Speciaal.
Visie & Missie van Stichting LIZ: In Nederland gaan naar schatting 13000 kinderen met een handicap nooit naar school. Sommigen van hen zitten de hele dag thuis. Anderen gaan naar een dagbestedingscentrum. Stichting Liz vindt dat ieder kind ongeacht zijn of haar handicap, zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Elk kind kan leren, als het maar zorg en onderwijs krijgt dat bij hem/haar past. Liefst met leeftijdsgenootjes zonder handicap. Want als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.
Stichting Lotta is een Samen naar School klas. Een bijzondere klas in een gewone school voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Bij Stichting Lotta zie je kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of (meervoudige) beperking en op gezette tijden ook kinderen van de samenwerkingsscholen en het dagverblijf. Zij spelen en leren dan samen. De kinderen krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod, afgestemd op hun eigen niveau. Bij stichting Lotta hebben de kinderen ook hun speelleermomenten op de samenwerkingsschool, altijd met individuele begeleiding vanuit de Lotta-klas. Zorgkinderen kunnen nu dicht bij huis, met buurtgenootjes naar school.
Stichting TIM Schijndel is een stichting die kleinschalig ontwikkelingsgerichte stimulering en begeleiding biedt aan kinderen met een (meervoudige) beperking. Door gespecialiseerde 1 op 1-begeleiding en het zorgvuldig creëren van de juiste omgeving, wordt ieder kind gestimuleerd zich optimaal te ontwikkelen. Binnen dit concept staan terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder een beperking centraal: “Kinderen leren van kinderen”. Een doel dat Stichting TIM wil realiseren door zich te vestigen binnen Educatief Basiscentrum Icarus in Schijndel. Stichting TIM Schijndel brengt kinderen met een beperking daardoor weer midden in de maatschappij!                
Stichting Mees biedt 5 dagen in de week ontwikkelingsgerichte dagopvang. Ieder kind krijgt een persoonlijk (ontwikkelings-) plan. De inhoud van dit plan wordt bepaald door de individuele hulpvraag en de nieuwe ontdekte mogelijkheden en wordt dus continu aangepast en bijgesteld. Zo wordt er voortdurend gezocht naar mogelijkheden van het kind om deze vervolgens te ontplooien door de ontwikkeling op gang te brengen en verder uit te bouwen. Stichting Mees biedt unieke zorg op het gebied van: kleinschaligheid, individuele vraag gestuurde zorg gericht op de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, integratie binnen de maatschappij, persoonlijke zorg en aandacht, samenwerking ouders / verzorgers en andere disciplines rondom het kind (o.a. fysiotherapie, logopedie, spelbegeleiding).